Free cookie consent management tool by TermsFeed

O nama

Hrvatski zavod za socijalni rad je javna ustanova za obavljanje djelatnosti socijalne skrbi, osnovana Zakonom o socijalnoj skrbi (Narodne novine br. 18/22, 46/22 i 119/22).

Osnivač Zavoda je Republika Hrvatska, a prava i dužnosti u ime osnivača obavlja ministarstvo nadležno za poslove socijalne skrbi.

Hrvatski zavod za socijalni rad odlučuje o pravima iz socijalne skrbi i pruža socijalne usluge posebno osjetljivim skupinama građana kao što su:

 • djeca bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi, djeca žrtve obiteljskog, vršnjačkog ili drugog nasilja, djeca žrtve trgovanja ljudima, dijete rane i predškolske dobi s razvojnim odstupanjem ili razvojnim rizikom, djeca s teškoćama u razvoju, djeca s problemima u ponašanju, djeca bez pratnje koja se zateknu izvan mjesta svog prebivališta bez nadzora roditelja ili druge odrasle osobe koja je odgovorna skrbiti se za njima te djeca strani državljani koja se zateknu na teritoriju Republike Hrvatske bez nadzora roditelja ili druge odrasle osobe koja je odgovorna skrbiti se za njih
 • mlađe punoljetne osobe i mlađe punoljetne osobe s problemima u ponašanju
 • osobe koje su bile korisnici prava na uslugu smještaja ili organiziranog stanovanja, a kojima je potrebno osigurati stanovanje dok za to traje potreba, a najduže do 26. godine života
 • trudnica ili roditelji s djetetom do godine dana života, iznimno do tri godine života bez obiteljske podrške i odgovarajućih uvjeta za život
 • osobe s invaliditetom koja nisu u mogućnosti udovoljiti osnovnim životnim potrebama
 • odrasle osobe žrtve obiteljskog ili drugog nasilja te žrtve trgovanja ljudima
 • osobe koje zbog starosti ili bolesti ne mogu samostalno skrbiti o osnovnim životnim potrebama
 • osobe ovisne o alkoholu, drogi, kockanju i drugim oblicima ovisnosti
 • beskućnici i druge osobe koje zbog nepovoljnih osobnih ili obiteljskih poteškoća nisu u mogućnosti zadovoljiti svoje osnovne životne potrebe.

Zavod je osnovan za područje Republike Hrvatske na način koji osigurava nesmetano, racionalno i uspješno obavljanje djelatnosti, kao i ostvarivanje prava iz sustava socijalne skrbi na način dostupan svim korisnicima.

Sjedište Zavoda je u Zagrebu, Ulica Ivana Dežmana 6.

Svoju djelatnost Zavod obavlja u području socijalne skrbi, obiteljskopravne i kaznenopravne zaštite djece, udomiteljstva i u drugim upravnim područjima u skladu sa Zakonom i drugim propisima.

U okviru djelatnosti Zavod obavlja poslove koji se obavljaju kao javna ovlast:

 • rješava u prvom stupnju u upravnom području socijalne skrbi, obiteljskopravne i kaznenopravne zaštite djece, udomiteljstva i drugim upravnim područjima prema posebnim propisima
 • obavlja druge poslove propisane Zakonom, zakonom kojim se uređuju obiteljski odnosi, kaznenopravna zaštita djece, udomiteljstvo, nasilje u obitelji te poslove propisane posebnim propisima
 • organizira i provodi superviziju stručnih radnika Zavoda
 • provodi izvršenja svojih rješenja
 • vodi propisane imenike, očevidnike, registre i evidencije
 • izdaje uvjerenja i druge potvrde
 • osigurava zakonitost ostvarivanja prava korisnika i pruža im stručnu pomoć pri ostvarivanju prava
 • utvrđuje i provodi politike razvoja i unaprjeđenja sustava socijalne skrbi predlaganjem Ministarstvu potrebnih mjera i inicira donošenje odgovarajućih propisa
 • koordinira i nadzire primjenu Zakona, ovoga Statuta i drugih općih akata Zavoda
 • predlaže mjere unaprjeđenja socijalne politike
 • predlaže mjere unaprjeđenja stručnog rada
 • osigurava cjelovitu informatičku podršku poslovnom sustavu Zavoda i razmjenu podataka s drugim sustavima te predlaže unaprjeđenje informacijskog sustavaZavoda
 • rješava u prvom stupnju o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti dadilje
 • rješava u prvom stupnju o upisu dadilje u imenik dadilja te upisu pomoćnih dadilja u imenik pomoćnih dadilja
 • provodi stručni nadzor nad provedbom posebnih propisa kojima se uređuje djelatnost dadilja, a obavlja i sljedeće stručne poslove:
 • pruža prvu socijalnu uslugu, uslugu sveobuhvatne procjene i planiranja, uslugu socijalnog mentorstva i uslugu savjetovanja
 • predlaže i potiče aktivnosti u području socijalne skrbi na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini
 • predlaže, provodi i prati aktivnosti projekata iz područja socijalne skrbi financiranim iz EU fondova i drugih izvora financiranja
 • procjenjuje potrebe korisnika i sudjeluje u donošenju socijalnog plana za područje jedinice područne (regionalne) samouprave i Grada Zagreba
 • koordinira i provodi aktivnosti u području sprječavanja trgovanja ljudima, nasilja u obitelji, vršnjačkog nasilja putem županijskih koordinatora
 • sudjeluje u aktivnostima usmjerenim suzbijanju ovisnosti o alkoholu, drogi i drugim ovisnostima
 • provodi politiku razvoja i unaprjeđenja sustava socijalne skrbi na lokalnoj razini
 • predlaže razvoj novih socijalnih usluga u skladu s prepoznatim potrebama u lokalnoj zajednici i prati razinu dostupnosti socijalnih usluga
 • prati i ocjenjuje mjere i aktivnosti radi ujednačavanja prakse
 • prati učinke intervencija u sustavu socijalne skrbi
 • prati i izvještava o učincima reformskih mjera, uključujući i učinke organizacijske promjene
 • izrađuje sveobuhvatne analitičke podloge za javne politike i
 • druge poslove utvrđene Zakonom i posebnim propisima.


Zavod obavlja poslove iz svoga djelokruga u:

 • središnjoj ustrojstvenoj jedinici i
 • područnim ustrojstvenim jedinicama.

Središnja ustrojstvena jedinica ustrojena je za obavljanje stručno-analitičkih, administrativnih, pravnih, ekonomskih i drugih poslova, kao Središnja služba sa sjedištem u Zagrebu.

Područne ustrojstvene jedinice Zavoda ustrojene su kao:

 • županijske službe i područni uredi.
   

U Središnjoj službi ustrojeni su:

 • Ured ravnatelja
 • Sektor za financije, računovodstvo i kontroling
 • Sektor za pravne i opće poslove
 • Sektor za upravljanje i razvoj ljudskih resursa
 • Sektor za informatičku podršku i upravljanje projektima
 • Sektor za stručnu podršku i unaprjeđenje stručnog rada, i dvije samostalne ustrojstvene jedinice:
 • Samostalna služba za projekte socijalne skrbi financirane iz EU fondova i drugih izvora
 • Regionalni ured.


Poslovi objedinjeni u Središnjoj službi Zavoda omogućuju međusobno usklađivanje stručnog rada područnih ustrojstvenih jedinica (županijskih službi i područnih ureda), analitičke poslove, uspješnije korištenje ljudskih i materijalnih resursa te upravljanje ustanovom, a sve sa svrhom postizanja bolje kvalitete socijalnih usluga i većeg zadovoljstva korisnika radom Zavoda.

Županijske službe ustrojene su za područje svake pojedine jedinice područne (regionalne) samouprave i Grada Zagreba, za čije obavljanje poslova je ustrojen Ured predstojnika županijske službe, koji se nalazi u sjedištu jedinice područne (regionalne) samouprave.

Županijske službe za područje svoje jedinice područne (regionalne) samouprave obavljaju poslove koordinacije rada i provedbi aktivnosti područnih ureda, udomiteljstva, u području prevencije siromaštva i socijalne isključenosti, u području sprječavanja trgovanja ljudima, nasilja u obitelji i dr.

Područni uredi ustrojeni su za područje jedne ili više općina, jednog ili više gradova ili dijela gradskog područja, a njihova teritorijalna nadležnost pobliže se određuje općim aktom o unutarnjem ustrojstvu Zavoda.

Područni uredi obavljaju poslove rješavanja u prvom stupnju u postupcima u upravnom području socijalne skrbi, obiteljskopravne i kaznenopravne zaštite djece, obavljanje drugih poslova u sustavu socijalne skrbi, poslova propisanih zakonom kojim se uređuju obiteljski odnosi, udomiteljstvo, dadilje i dr.

Zavod ima ukupno 20 županijskih službi i 1 Službu Grada Zagreba te 94 područna ureda. Njihova teritorijalna nadležnost pobliže je određena općim aktom o unutarnjem ustrojstvu Zavoda.

Građani u županijskim službama i područnim uredima, prema svojoj adresi prebivališta, ostvaruju naknade i usluge iz sustava socijalne skrbi.

Podijeli ovu stranicu

Odaberite platformu za dijeljenje ove stranice: