Free cookie consent management tool by TermsFeed

Socijalne usluge

 

Socijalne usluge obuhvaćaju aktivnosti namijenjene prepoznavanju, sprječavanju i rješavanju problema i poteškoća pojedinaca i obitelji te poboljšanju kvalitete njihova života u zajednici.

Socijalne usluge se mogu odobriti:

 • hrvatskom državljaninu s prebivalištem u Republici Hrvatskoj
 • strancu sa stalnim boravkom i dugotrajnim boravištem u Republici Hrvatskoj
 • osobi bez državljanstva s privremenim i stalnim boravkom i dugotrajnim boravištem u Republici Hrvatskoj
 • strancu pod supsidijarnom zaštitom, azilantu i strancu pod privremenom zaštitom te članovima njihove obitelji koji zakonito borave u Republici Hrvatskoj, kao i strancu s utvrđenim statusom žrtve trgovanja ljudima.

Iznimno, osoba koja nema nijedan od navedenih statusa može ostvariti pravo na uslugu smještaja.

Socijalne usluge mogu se pružati tijekom duljeg razdoblja ili privremeno, ovisno o potrebama korisnika.

Socijalne usluge priznaju se ili odobravaju na temelju sveobuhvatne i/ili specifične procjene potreba korisnika, rizika i snaga obitelji i resursa lokalne zajednice, u skladu s individualnim planom promjene ili planom intervencija, radi osnaživanja i bolje socijalne uključenosti.

Podnošenje zahtjeva

Zahtjev za odobravanje socijalnih usluga podnosi se Područnom uredu Hrvatskog zavoda za socijalni rad prema prebivalištu korisnika.


Vrste socijalnih usluga

 • SOCIJALNO MENTORSTVO

  Socijalno mentorstvo je usluga kojom se korisniku pruža stručna pomoć usmjerena jačanju njegovih snaga i sposobnosti za uspješnije rješavanje nepovoljnih životnih prilika i bolju integraciju u zajednicu u kojoj živi.

  Korisnici ove usluge nalaze se u riziku ili već jesu u socijalno marginaliziranom položaju. Mentorirana osoba može biti: mlada osoba koja je izašla iz sustava alternativne skrbi, dugotrajno nezaposlena osoba, korisnik zajamčene minimalne naknade, član obitelji korisnika zajamčene minimalne naknade, osoba s invaliditetom ili žrtva nasilja. 

  Usluga se pruža u razdoblju od šest do osam mjeseci kroz minimalno deset strukturiranih susreta socijalnog mentora i korisnika.

   

 • OSOBNA ASISTENCIJA

  Osobna asistencija je socijalna usluga kojom se osigurava pomoć i podrška osobi s invaliditetom u aktivnostima koje ne može izvoditi sama radi vrste i stupnja invaliditeta, a koje su joj svakodnevno potrebne u kući i izvan kuće te pomoć i podrška u komunikaciji i primanju informacija, a u svrhu većeg stupnja samostalnosti i uključenosti u zajednicu, zaštite i osiguravanja ljudskih prava osobe s invaliditetom kao i ostvarivanja ravnopravnosti s drugima.

  Uslugu osobne asistencije osobi s tjelesnim, intelektualnim ili mentalnim oštećenjem pruža osobni asistent. Uslugu osobne asistencije osobi s oštećenjem sluha i gluhoslijepoj osobi pruža komunikacijski posrednik, a uslugu osobne asistencije osobi s oštećenjem vida pruža videći pratitelj.

  Pravo na uslugu osobne asistencije koju pruža osobni asistent priznaje se osobi s tjelesnim, intelektualnim ili mentalnim oštećenjem kod koje je utvrđen treći ili četvrti stupanj težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti prema propisima o vještačenju i metodologijama vještačenja, koja je navršila 18 godina te koja ima status osobe s invaliditetom sukladno zakonu kojim se uređuje registar osoba s invaliditetom.

  Pravo na uslugu osobne asistencije koju pruža osobni asistent ne može ostvariti osoba:

  • koja ostvaruje uslugu pomoći u kući temeljem zakona kojim se uređuje djelatnost socijalne skrbi ili drugog propisa
  • kojoj je osiguran smještaj u ustanovi socijalne skrbi i kod drugih pružatelja socijalnih usluga, u zdravstvenoj ili u drugoj ustanovi, odnosno organizirano stanovanje temeljem zakona kojim se uređuje djelatnost socijalne skrbi ili drugog propisa
  • čiji roditelj ili drugi član obitelji ima priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja, osim iznimno
  • koja ostvaruje pravo na njegovatelja na temelju drugih propisa
  • koja se nalazi u istražnom zatvoru ili na izdržavanju kazne zatvora
  • koja ostvaruje uslugu osobne asistencije koju pruža videći pratitelj.

  Pravo na uslugu osobne asistencije koju pruža komunikacijski posrednik za gluhe priznaje se osobi s oštećenjem sluha drugog, trećeg ili četvrtog stupanja težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti prema propisima o vještačenju i metodologijama vještačenja, koja je navršila 18 godina te koja ima status osobe s invaliditetom sukladno zakonu kojim se uređuje registar osoba s invaliditetom.

  Pravo na uslugu osobne asistencije koju pruža komunikacijski posrednik za gluhoslijepe priznaje se gluhoslijepoj osobi koja je navršila 18 godina kod koje je utvrđen treći ili četvrti stupanj težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti prema propisima o vještačenju i metodologijama vještačenja te koja ima status osobe s invaliditetom sukladno zakonu kojim se uređuje registar osoba s invaliditetom.

  Pravo na uslugu osobne asistencije koju pruža videći pratitelj priznaje se osobi s oštećenjem vida kod koje je utvrđen treći ili četvrti stupanj težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti prema propisima o vještačenju i metodologijama vještačenja, koja je navršila 18 godina te koja ima status osobe s invaliditetom sukladno zakonu kojim se uređuje registar osoba s invaliditetom.

  Pravo na uslugu videćeg pratitelja ne može ostvariti osoba:

  • kojoj je osiguran smještaj u ustanovi socijalne skrbi i kod drugih pružatelja socijalnih usluga, u zdravstvenoj ili u drugoj ustanovi, odnosno organizirano stanovanje na temelju zakona kojim se uređuje djelatnost socijalne skrbi ili drugog propisa
  • čiji roditelj ili drugi član obitelji ima priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja za potrebu skrbi o njoj na temelju zakona kojim se uređuje djelatnost socijalne skrbi
  • koja ostvaruje pravo na njegovatelja na temelju drugih propisa
  • kojoj član kućanstva može pružiti uslugu pratnje i pomoći u svakodnevnim aktivnostima sukladno njezinim potrebama
  • koja se nalazi u istražnom zatvoru ili na izdržavanju kazne zatvora
  • koja ostvaruje uslugu osobne asistencije koju pruža osobni asistent.

  O pravu na uslugu osobne asistencije rješenjem odlučuje Zavod.

  Mjesna nadležnost određuje se prema prebivalištu osobe za koju je pokrenut postupak za priznavanje prava na uslugu osobne asistencije.

  Usluga osobne asistencije može se pružati na temelju:

  • rješenja Zavoda ili
  • ugovora sklopljenog između korisnika i pružatelja usluge.
 • PRVA SOCIJALNA USLUGA

  Prva socijalna usluga obuhvaća inicijalni razgovor, informiranje korisnika o pravima i pružateljima usluga, primjenu instrumenata za procjenu općih rizika za dobrobit djeteta te iniciranje žurnih intervencija u slučaju ugrožene sigurnosti i/ili osnovnih životnih potreba korisnika.

  Prvu socijalnu uslugu pruža stručni radnik Područnog ureda Zavoda prilikom prvog kontakta s korisnikom kojem nije priznato pravo u sustavu socijalne skrbi odnosno nije poduzeta mjera ili radnja iz nadležnosti Zavoda ili ako je od njezina poduzimanja prošlo više od šest mjeseci, a korisnik se obraća zbog istih ili novih potreba.

 • USLUGA SVEOBUHVATNE PROCJENE I PLANIRANJA

  Sveobuhvatna procjena i planiranje obuhvaća procjenu stanja, potreba, rizika i snaga korisnika i drugih članova obitelji u suradnji s korisnikom, određivanje mjera, zadataka, aktivnosti te koordinacije usluga, praćenje i procjenjivanje radi zaštite najboljeg interesa korisnika. Uslugu provode stručni radnici Područnog ureda Zavoda.

 • SAVJETOVANJE

  Savjetovanje je usluga kojom stručna osoba u neposrednom kontaktu potiče korisnika na razvoj novih mogućnosti sagledavanja životne situacije sa svrhom prevladavanja teškoća, stvaranja uvjeta za očuvanje i razvoj osobnih mogućnosti te odgovornog odnosa pojedinca prema samom sebi, obitelji i društvu.

 • STRUČNA PROCJENA

  Stručna procjena odobrava se djetetu s razvojnim rizikom, odstupanjem, teškoćama u razvoju ili osobi s invaliditetom radi priznavanja prava na uslugu psihosocijalne podrške, rane razvojne podrške, pomoći pri uključivanja u programe odgoja i redovitog obrazovanja, boravka, organiziranog stanovanja ili smještaja, a može trajati od četiri do šest sati.

  Uslugu stručne procjene provodi tim stručnjaka doma socijalne skrbi koji pruža usluge djeci s teškoćama u razvoju ili osobama s invaliditetom ili drugih pružatelja usluga.

 • PSIHOSOCIJALNO SAVJETOVANJE

  Psihosocijalno savjetovanje je usluga kojom stručna osoba u neposrednom kontaktu pomaže korisniku otkloniti teškoće u funkcioniranju u različitim područjima života s naglaskom na ponašajne, emocionalne, interpersonalne, socijalne, obrazovne, razvojne i organizacijske aspekte života.

  Psihosocijalno savjetovanje temelji se na terapijskom odnosu i procesu tijekom kojega se radi na smanjivanju aktualnih teškoća i pronalaženju najboljeg rješenja ili prevladavanju kriznih situacija u skladu s potrebama korisnika.

  Usluga obuhvaća intenzivan individualni i/ili grupni rad s korisnikom i/ili članovima njegove obitelji te se odobrava u trajanju do šest mjeseci, a iznimno se može odobriti u trajanju od još dva mjeseca.

 • OBITELJSKA MEDIJACIJA

  Obiteljska medijacija je usluga kojom se rješavaju sukobi i sporna pitanja između članova obitelji uz pomoć obiteljskog medijatora, u svrhu postizanja zajedničkog sporazuma.

  Usluga se pruža u trajanju od tri do osam medijacijskih susreta u razdoblju do šest mjeseci.

 • PSIHOSOCIJALNI TRETMAN RADI PREVENCIJE NASILNIČKOG PONAŠANJA

  Psihosocijalni tretman radi prevencije nasilničkog ponašanja je savjetodavno-terapijska i psihoedukativna usluga usmjerena na zaustavljanje i sprječavanje nasilničkog ponašanja u obitelji uključivanjem korisnika u strukturirani tretman.

  Usluga se odobrava pojedincu kojem nije izrečena sudska mjera upućivanja u obvezni psihosocijalni tretman, a kod kojeg je procijenjeno postojanje rizika od nasilničkog ponašanja i kojeg je zbog sigurnosti članova obitelji i/ili rizika za dobrobit i razvoj djeteta potrebno uključiti u tretman.

  Usluga se odobrava i partnerima i/ili roditeljima kada niti jednom nije izrečena sudska mjera upućivanja u obvezni psihosocijalni tretman, a postoji rizik od uzajamnog nasilničkog ponašanja i rizik za dobrobit i razvoj djeteta, bez uspostavljenog odnosa žrtva – zlostavljač.

 • PSIHOSOCIJALNA PODRŠKA

  Psihosocijalna podrška je usluga koja obuhvaća stručne postupke i druge oblike pomoći i podrške kojima se potiče razvoj i unaprjeđenje kognitivnih, funkcionalnih, komunikacijskih, govorno-jezičnih, socijalnih ili odgojnih vještina korisnika.

  Može se odobriti pojedincu, obitelji ili udomitelju, a pruža se individualno ili u grupi, u obitelji korisnika, udomiteljskoj obitelji, kod drugih pružatelja usluga ili na drugim mjestima prema potrebi korisnika.

  Usluga psihosocijalne podrške može se odobriti do godinu dana, a iznimno i nakon isteka navedenog roka, dok traje potreba. Uslugu pruža dom socijalne skrbi te drugi pružatelji usluga.

  Usluga psihosocijalne podrške pojedincu odobrava se radi prevladavanja teškoća i osnaživanja pojedinca u vezi s teškoćama u razvoju, invaliditetom, starijom životnom dobi, kriznim stanjima, nasiljem u obitelji, uključivanjem u svakodnevni život zajednice, prevladavanja tretmanskih iskustava, problema u ponašanju te u drugim nepovoljnim okolnostima.

  Usluga psihosocijalne podrške obitelji odobrava se radi prevladavanja obiteljskih teškoća, stjecanja roditeljskih vještina i osnaživanja obitelji za funkcioniranje u svakodnevnom životu.

  Usluga se odobrava obitelji kada se problemi i teškoće mogu riješiti samo promjenama u obitelji, kada je obitelji potrebna stručna pomoć i podrška pri odgoju i skrbi za djecu, radi usvajanja znanja i vještina za uspješnije roditeljstvo ili svakodnevnu brigu i skrb odnosno kada je rad s članovima obitelji usmjeren na poboljšanje odnosa.

  Usluga psihosocijalne podrške udomiteljima obuhvaća stručnu pomoć radi prevladavanja teškoća te podrške i osnaživanja udomiteljske obitelji za stjecanje vještina potrebnih radi zadovoljavanja specifičnih potreba djece i odraslih osoba kojima je priznata usluga smještaja u udomiteljskoj obitelji.

 • RANA RAZVOJNA PODRŠKA

  Rana razvojna podrška je usluga stručne poticajne pomoći i podrške djetetu i stručne savjetodavne pomoći roditeljima i drugim članovima obitelji ili udomitelju, kad je kod djeteta u ranoj dobi utvrđeno odstupanje u razvoju, razvojni rizik ili razvojne teškoće.

  Usluga se pruža djetetu do navršene treće godine, a najdulje do navršene sedme godine, u trajanju do pet sati tjedno.

 • POMOĆ PRI UKLJUČIVANJU U PROGRAME ODGOJA I REDOVITOG OBRAZOVANJA

  Pomoć pri uključivanju u programe odgoja i redovitog obrazovanja se pruža odgojiteljima i stručnim suradnicima u predškolskim ustanovama te učiteljima, nastavnicima, stručnim suradnicima i asistentima u školskim ustanovama pri uključivanju djeteta s teškoćama u razvoju ili mlađe punoljetne osobe s invaliditetom u programe redovitih predškolskih ili školskih ustanova.

 • POMOĆ U KUĆI

  Pomoć u kući se odobrava starijoj osobi i osobi kojoj je zbog privremenog ili trajnog tjelesnog, mentalnog, intelektualnog ili osjetilnog oštećenja prijeko potrebna pomoć druge osobe, a koja ne može sama niti uz pomoć roditelja, bračnog ili izvanbračnog druga, životnog partnera ili djeteta osigurati podmirenje svakodnevnih životnih potreba.

  Usluga pomoći u kući obuhvaća pripremu ili nabavu i dostavu gotovih obroka, obavljanje kućnih poslova, održavanje osobne higijene te zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba.

  Odobravanje usluge ovisi o imovnom stanju osobe.

 • BORAVAK

  Boravak je usluga kojom se osiguravaju organizirane aktivnosti tijekom dana uz stručnu i drugu pomoć i podršku, radi zadovoljavanja osnovnih i dodatnih životnih potreba korisnika koje ne mogu biti zadovoljene u obitelji.

  Usluga boravka se odobrava djetetu s teškoćama u razvoju, djetetu bez odgovarajuće roditeljske skrbi, djetetu s problemima u ponašanju, osobi kod koje je utvrđena privremena nezapošljivost, osobi s invaliditetom, osobi starije životne dobi, teško bolesnoj odrasloj osobi i beskućniku koji nije smješten u prihvatilištu.

  Usluga boravka pruža se kao usluga poludnevnog boravka, u trajanju od četiri do šest sati dnevno ili kao usluga cjelodnevnog boravka, u trajanju od šest do deset sati dnevno, a može se odobriti jedan dan u tjednu, više dana u tjednu ili tijekom svih radnih dana u tjednu.

 • ORGANIZIRANO STANOVANJE

  Organizirano stanovanje je usluga kojom se osigurava stanovanje u stambenoj jedinici uz stalnu ili povremenu stručnu i drugu pomoć i potporu u osiguravanju osnovnih životnih potreba te socijalnih, radnih, kulturnih, obrazovnih, rekreacijskih i drugih potreba radi uspostavljanja i održavanja njihovih socijalnih uloga, izjednačavanja njihovih mogućnosti, poboljšanja kvalitete života, poticanja aktivnog i samostalnog življenja te socijalnog uključivanja, ovisno o potrebama korisnika.

  Stambena jedinica može biti obiteljska kuća ili stan u obiteljskoj kući ili zgradi, a u jednoj stambenoj jedinici može se biti najviše osam korisnika.

 • SMJEŠTAJ

  Smještaj je usluga kojom se korisniku osigurava intenzivna skrb i zadovoljavanje osnovnih životnih potreba kada to nije moguće osigurati u obitelji i pružanjem drugih socijalnih usluga.

  Smještajem se osigurava stanovanje i organizirane aktivnosti tijekom dana uz stalnu stručnu i drugu pomoć i potporu u osiguravanju osnovnih i dodatnih životnih potreba, a koje ne mogu biti zadovoljene u obitelji.

  Zapreke za priznavanje prava na uslugu smještaja

  Pravo na uslugu smještaja ne priznaje se osobi:

  • koja je sklopila ugovor o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju, osim u slučaju pokretanja postupka za raskid, utvrđenje ništetnosti ili poništaj ugovora
  • kojoj pomoć i njegu pružaju članovi obitelji
  • kojoj se pomoć i njega osigurava odobravanjem socijalne usluge pomoći u kući
  • kojoj se u okviru zdravstvene zaštite na primarnoj razini osigurava zdravstvena njega bolesnika u dovoljnoj mjeri, opsegu i intenzitetu ili
  • kojoj se pomoć i njega osigurava putem različitih programskih aktivnosti u dovoljnoj mjeri, opsegu i intenzitetu.

  Usluga smještaja u kriznim situacijama pruža se u situacijama u kojima je ugrožen život, zdravlje ili dobrobit osobe, u trajanju do šest mjeseci, a iznimno do godinu dana.

  Usluga smještaja u kriznim situacijama se pruža djetetu bez odgovarajuće roditeljske skrbi, djetetu ili mlađoj punoljetnoj osobi s problemima u ponašanju, djetetu koje se zatekne u skitnji, djetetu bez pratnje stranom državljaninu ili bez državljanstva, djetetu o kojem se roditelji privremeno nisu u mogućnosti skrbiti zbog bolesti, neriješenog stambenog pitanja ili drugih životnih nedaća, trudnici ili roditelju s djetetom do godine dana koji nema stan odnosno nema osigurano stanovanje ili zbog narušenih odnosa u obitelji ne može ostati s djetetom u obitelji, žrtvi obiteljskog nasilja, žrtvi trgovanja ljudima, osobi koja se zatekne izvan mjesta prebivališta ili boravišta ili koja nema prebivalište ili boravište i nije u stanju brinuti se o sebi, osobi kojoj je ugrožen život zbog bolesti, nemoći, ovisnosti, socijalne isključenosti te beskućniku.

  Usluga smještaja radi provođenja rehabilitacijskih programa priznaje se djetetu s teškoćama u razvoju, osobi s invaliditetom ili osobi ovisnoj o alkoholu, drogi, kockanju i drugim oblicima ovisnosti. Usluga može trajati dok traje potreba, a najdulje do godinu dana za dijete s teškoćama u razvoju ili za osobu s invaliditetom, odnosno tri godine za osobu ovisnu o alkoholu, drogi, kockanju i drugim oblicima ovisnosti.

  Usluga se može priznati i roditelju djeteta s teškoćama u razvoju koje je upućeno na rehabilitacijski program, radi njegova aktivnog sudjelovanja u provođenju psihosocijalnog programa.

  Usluga smještaja radi provođenja psihosocijalnih tretmana priznaje se djetetu ili mlađoj punoljetnoj osobi s problemima u ponašanju, traje dok traje potreba, a najdulje tri godine.

Podijeli ovu stranicu

Odaberite platformu za dijeljenje ove stranice: