Free cookie consent management tool by TermsFeed

Posvojenje

Posvojenje je poseban oblik obiteljsko-pravnog zbrinjavanja i zaštite djeteta bez odgovarajuće roditeljske skrbi kojim se stvara trajni odnos roditelja i djeteta.

Posvojenjem posvojitelji stječu pravo na roditeljsku skrb.

Posvojenje se može zasnovati samo ako je u skladu s dobrobiti djeteta.

Posvojenjem nastaje među posvojiteljima i njegovim srodnicima s jedne strane te posvojenikom i njegovim potomcima s druge strane neraskidiv odnos srodstva i sva prava i dužnosti koje iz toga proizlaze .

Posvojenje je uređeno Obiteljskim zakonom, Pravilnikom o elementima koji se odnose na podobnost i prikladnost za posvojenje, sadržaju stručnog mišljenja o podobnosti i prikladnosti za posvojenje, metodama utvrđivanja podobnosti i prikladnosti, sadržaju izvješća o djetetu, vođenju registra o potencijalnim posvojiteljima te načinu vođenja registra o posvojenjima (Narodne novine broj 106/14) i Pravilnikom o načinu vođenja očevidnika i spisa predmeta o posvojenju te sadržaju izvješća o prilagodbi djeteta u posvojiteljskoj obitelji (Narodne novine broj 109/14).

 • PRETPOSTAVKE NA STRANI POSVOJITELJA

  Posvojitelj može biti osoba u dobi od najmanje dvadeset i jedne godine, a starija od posvojenika najmanje osamnaest godina, ako postoje osobito opravdani razlozi, posvojitelj može biti i osoba mlađa od dvadeset i jedne godine, a starija od posvojenika najmanje osamnaest godina.

  Dijete mogu posvojiti bračni i izvanbračni drugovi zajednički, jedan bračni ili izvanbračni drug ako je drugi bračni ili izvanbračni drug roditelj ili posvojitelj djeteta, jedan bračni drug uz pristanak drugog bračnog druga te osoba koja nije u braku ili izvanbračnoj zajednici.

  Dijete može posvojiti hrvatski državljanin, a iznimno posvojitelj može biti i strani državljanin ako je to u najboljem interesu djeteta uz prethodno odobrenje ministarstva nadležnog za poslove socijalne skrbi.

 • POKRETANJE POSTUPKA

  Prije pokretanja postupka za zasnivanje posvojenja bračni odnosno izvanbračni drugovi ili osoba koja želi posvojiti podnijet će područnom uredu Hrvatskog zavoda za socijalni rad nadležnom prema svojem prebivalištu, pisanu prijavu namjere posvojenja i zahtjev za izdavanje mišljenja o podobnosti i prikladnosti za posvojenje.

  Zahtjevu za izdavanje mišljenja o podobnosti i prikladnosti za posvojenje podnositelji zahtjeva dužni su priložiti:

  • rodni list,
  • vjenčani list (za bračne drugove),
  • dokaz o postojanju izvanbračne zajednice (za izvanbračne drugove) – pravomoćnu sudsku odluku,
  • dokaz o državljanstvu,
  • potvrdu liječnika o psihofizičkom zdravstvenom stanju,
  • potvrdu poslodavca o zaposlenju,
  • dokaz da se protiv podnositelja zahtjeva ni protiv članova njegova kućanstva ne vodi kazneni postupak

   

 • PROCJENA PODOBNOSTI I PRIKLADNOSTI ZA POSVOJENJE

  Procjenu podobnosti i prikladnosti za posvojenje provodi područni ured Hrvatskog zavoda za socijalni rad po mjestu prebivališta, odnosno boravišta osoba koje imaju namjeru posvojiti.

  Ured će na temelju podnesenog zahtjeva utvrditi ispunjavaju li bračni odnosno izvanbračni drugovi ili osoba koja želi posvojiti zakonske pretpostavke te procijeniti njihovu podobnost i prikladnost za posvojenje.

  Ukoliko je nakon procjene podobnosti i prikladnosti za posvojenje utvrđeno da su ispunjene zakonske pretpostavke potencijalni posvojitelji se upućuju u obvezu sudjelovanja u programu stručne pripreme za posvojenje.

  Na području mjesne nadležnosti područnog ureda Zavoda, poslove stručne pripreme za posvojenje obavljaju stručni radnici Obiteljskog centra, Udruge za potporu posvajanju Adopta i Udruge na Drugi način.

  Nakon provedene procjene podobnosti i prikladnosti te stručne pripreme za posvojenje Zavod izdaje mišljenje o podobnosti i prikladnosti za posvojenje u roku od šest mjeseci od zaprimanja pisane prijave i zahtjeva. Nakon izdavanja mišljenja o podobnosti i prikladnosti za posvojenje potencijalni posvojitelji upisuju se u registar potencijalnih posvojitelja.

 • POMOĆ I POTPORA NAKON ZASNIVANJA POSVOJENJA

  Hrvatski zavod za socijalni rad dužan je djetetu i posvojitelju osigurati potrebnu savjetodavnu pomoć i potporu i nakon što je posvojenje zasnovano. Nakon zasnivanja posvojenja, Zavod prati prilagodbu djeteta u posvojiteljskoj obitelji te nakon isteka šest mjeseci od dana zasnivanja posvojenja o tome sastavlja izvješće.

 • PRAVO UVIDA U PODATKE O POSVOJENJU

  Podaci o posvojenju službena su tajna.

  Uvid u spise predmeta o posvojenju i maticu rođenih posvojenog djeteta dopustit će se punoljetnom posvojeniku, posvojitelju i roditelju koji je dao pristanak da dijete posvoji njemu poznat posvojitelj, odnosno bračni ili izvanbračni drug roditelja djeteta.

  Maloljetnom posvojeniku dopustit će se uvid u spise predmeta o posvojenju, a matičar u maticu rođenih posvojenika, ako Zavod utvrdi da je uvid u spise o posvojenju ili maticu rođenih u njegovu interesu.

  Bližim krvnim srodnicima posvojenika dopustit će se uvid u spise predmeta o posvojenju ako Zavod pribavi pristanak punoljetnoga posvojenika.

Podijeli ovu stranicu

Odaberite platformu za dijeljenje ove stranice: